ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Дефиниции
При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:
• Европейска Фитнес Академия – ЦПО към „pULS Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, „Околовръстен път 251” № 251, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК __________-; регистрация по ЗДДС: BG____________; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: _______;
• еуфа.бг – електронен магазин, собственост на Европейска Фитнес Академия , достъпен на адрес в интернет www.eufa.bg, посредством който курсистите имат възможност да се записват и извършват покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;
• курсистски профил – създаден със завършването на записването за услугите на Европейска Фитнес Академия ;
• курсист – всяко лице, което е извършило записване за услуга за Европейска Фитнес Академия по реда на настоящите Общи условия;
• записване – всяка отделна изпратена до Европейска Фитнес Академия заявка от курсист за закупуване на услуги от електронния магазин;
• услуги – образователни услуги (професионална квалификация), предлагани от Европейска Фитнес Академия – курсове за фитнес професионалисти.
• карта за достъп – персонална RFID карта, съдържаща валиден абонамент за ползване на услугите на Пулс Фитнес, предоставена за ползване на съответния курсист за времето на обучение.2. Регистрация, приложимост
2.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Европейска Фитнес Академия и всеки регистриран курсист на електронния магазин и онлайн обучителната платформа и са достъпни на интернет страница Общи условия.
2.2. За да може да използва електронния магазин и да бъде регистриран на онлайн обучителната платформа, съответният курсист трябва да извърши успешна поръчка и попълни и изпрати електронната форма за регистрация (Заявление за обучение) до Европейска Фитнес Академия.
2.3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на поръчката, всеки нов курсист декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при всяко използване на електронния магазин и онлайн обучителната платформа за периода на активност на своя курсистски профил. В допълнение към клаузите на този документ курсистът е обвързан и от Политиката на поверителност.
2.4. В случай че курсистът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията, той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация. В случай че курсистът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник.
2.5. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и), наричани по-долу също и „споразумения“, между Европейска Фитнес Академия и съответния курсист.
2.6. При регистрация и при последващо актуализиране, курсистът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
2.7. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, електронен адрес ще бъде използван от Европейска Фитнес Академия за връзка с курсиста, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на курсиста без нужда от изрично потвърждение за това.

3. Права и задължения на курсиста
3.1. Курсистът е длъжен да използва еуфа.бг и предлаганите от електронния магазин и онлайн обучителната платформа услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.
3.2. Курсистът е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и онлайн обучителната платформа и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до тях.
3.3. Курсистът няма право да предоставя достъп до курсистския си профил на трети лица. Курсистът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя курсистски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, курсистът е длъжен незабавно да уведоми за това Европейска Фитнес Академия. При неизпълнение на това задължение Европейска Фитнес Академия да носи отговорност за евентуално претърпени от курсиста вреди. Европейска Фитнес Академия приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния курсист като достъп, осъществен от самия курсист.
3.4. Курсистът има право и е длъжен да се явява на предвиденото практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, според годишния График на курсовете.
3.5. В случай, че курсистът не се яви на предвиденото практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, според годишния График на курсовете, то той има право да го направи на предвиденото практическо обучение за следващия курс по годишния график.
3.6. Курсистът трябва да завърши предвиденото теоретично и практическо обучение за съответния курс, за който се е записал, в рамките на 6 месеца от датата на записване. В противен случай, той губи правата си на курсист, записан за услуга за Европейска Фитнес Академия по реда на настоящите Общи условия.
3.7. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, курсистът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
3.8. Курсистът няма право да предоставя издадената му карта за достъп до фитнес клубовете на Пулс Фитнес на трети лица. В случай че курсистът изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Европейска Фитнес Академия за това.

4. Права и задължения на Европейска Фитнес Академия
4.1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугата, Европейска Фитнес Академия може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до еуфа.бг.
4.2. При необходимост Европейска Фитнес Академия има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на ФитнесЛайсънс.бг  и предлаганите от електронния магазин и онлайн обучителна платформа услуги, като ще бъде положено старание курсистите да бъдат уведомени своевременно за това
4.3. Със завършването на поръчката и съответно регистрацията и приемането на настоящите Общи условия, курсистът дава съгласието си да получава от Европейска Фитнес Академия месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с услугата съобщения.

5. Поръчка
5.1. Европейска Фитнес Академия има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на курсиста преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Европейска Фитнес Академия единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Европейска Фитнес Академия не гарантира, че в бъдеще курсистът ще може да закупи услуги при същите условия.
5.2. Карта за достъп, съдържаща пакети за използване на услугите на Пулс Фитнес, се получават в офиса на Европейска Фитнес Академия.

6. Начини на плащане
6.1. Услугите могат да бъдат заплащани дистанционно – на еуфа.бг, посредством кредитна/дебитна карта, по банков път – на посочената на електронния магазин банкова сметка, или в брой – на място в офиса на Европейска Фитнес Академия.

7. Потребителски права
7.1. Право на отказ на курсиста
7.1.1. Курсист, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и е извършил покупка от разстояние, има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на услуги от Европейска Фитнес Академия в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на поръчка на услугата.
7.1.2. Курсистът може да упражни това свое право чрез отправяне в посочения срок на писмено съобщение до Фитнес академия България по електронен адрес за отказ от сключения договор.
7.2. Условия за възстановяване на заплатени суми
7.2.1. Европейска Фитнес Академия има задължение да възстанови на съответния курсист в пълен размер всички суми, получени от курсиста, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на курсиста да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следния случай:
Курсист, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и е извършил покупка от разстояние, декларира за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Европейска Фитнес Академия предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. С приемането на настоящите условия курсистът потвърждава, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, той ще загуби правото си на отказ от договора.
7.2.2. Европейска Фитнес Академия има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от курсиста при първоначалната трансакция, освен ако курсистът е приел изрично предложение на Европейска Фитнес Академия за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за курсиста.
7.2.3. В случай на невъзможност за предоставяне на заявените от курсиста услуги, Европейска Фитнес Академия уведомява курсиста за това във възможно най-кратък срок, а в случай че курсистът не избере поръчката му да бъде променена, заплатената от курсиста сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от курсиста при първоначалната трансакция, освен ако курсистът е приел изрично предложение на Европейска Фитнес Академия за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за курсиста.

8. Прекратяване на отношенията между страните
8.1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:
8.1.1. При заявка за доброволно закриване на курсистския профил от страна на курсиста или при оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;
8.1.2. В случай че курсистът заяви изрично в писмен вид, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия и Политиката на поверителност.
8.1.3. При настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
8.1.4. Едностранно от Европейска Фитнес Академия, в случай че бъде установено, че курсистът използва електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа и/или предлаганите чрез тях услуги в нарушение на настоящите Общи условия и Политика на поверителност, от които е обвързан по силата на настоящата препратка.
8.1.5. Едностранно от Европейска Фитнес Академия, в случай че бъде установено, че курсистът временно е прекъснал обучението си – не се е обучавал онлайн обучителната платформа и/или не е присъствал на предвиденото практическо обучение за курса, за който се е записал. В този случай, правата на курсиста се запазват до изтичането на 4 (четири) месеца, считано от датата на записване на курсиста. След изтичането на този период, ако прекъсналият курсист желае да продължи да се обучава, то той трябва да започне отначало обучението си, без да му се считат за валидни предишни опити за успешно полагане на изпит, и да заплати нова такса за обучение в пълен размер.
8.2. В посочените по-горе случаи курсистският профил на съответния курсист се закрива и достъпът до него се преустановява.

9. Интелектуална собственост
9.1. Електронният магазин, еуфа.бг, и цялото съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство. Съдържанието на еуфа.бг не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.
9.2. При предоставянето на достъп до онлайн обучителната платформа, Европейска Фитнес Академия запазва всички права, като не отстъпва никое от тях на своите курсисти. еуфа.бг е предназначено изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на потребителите.
9.3. Европейска Фитнес Академия има право да използва получени от своите курсисти коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

10. Ограничаване на отговорността
10.1. Европейска Фитнес Академия не носи, в пълния обем на допустимите по приложимото законодателство граници, отговорност за претърпени от курсиста имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, настъпили например в следните неизчерпателно изброени хипотези:
• при неспазване на настоящите Общи условия от страна на курсиста;
• поради технически проблеми вследствие на използване на електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа;
• при временно ограничен достъп до електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа;
• при грешно предоставена от курсиста информация;
• поради наличието, съответно липсата на конкретна информация, предоставена чрез еуфа.бг
• при използване от страна на курсиста на предлаганите чрез електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа услуги.
10.2. Във всеки случай максималната отговорност на Европейска Фитнес Академия е ограничена до размера на заплатените от съответния курсист суми за услуги.
10.3. Европейска Фитнес Академия и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на курсиста при използването на електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа и/или предлаганите в тях услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.

11. Промени в Общите условия
11.1. При необходимост Европейска Фитнес Академияима право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.
11.2. При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия Европейска Фитнес Академия уведомява курсистите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.
11.3. В предоставения им двуседмичен срок курсистите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Европейска Фитнес Академия, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай съответният курсистски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.
11.4. В случай че курсистът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.
11.5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между Европейска Фитнес Академия и курсиста, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и евентуално изпълнени поръчки.

12. Решаване на спорове, други разпоредби
12.1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин и/или онлайн обучителната платформа или предлаганите чрез тях услуги Европейска Фитнес Академия насърчава курсистите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че курсистът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Европейска Фитнес Академия, право на курсиста е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.
12.2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
12.3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.

Контактна информация
• “Околовръстен път” 251, Ring Tower
София, България
• bulgaria@eufa.bg
• тел.: 0700 11 498

Последна промяна: 07.07.2021 г.

ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ

Call Now Button