ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Дефиниции
При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:
• Европейска Фитнес Академия – ЦПО към „Пулсе Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Околовръстен път” 251, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ___________; регистрация по ЗДДС: BG_________; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: _______;
• еуфа.бг – електронен магазин, собственост на Европейска Фитнес Академия, достъпен на адрес в интернет www.eufa.bg, посредством който курсистите имат възможност да се записват и извършват покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;
• курсистски профил – създаден със завършването на записването за услугите на Европейска Фитнес Академия;
• курсист – всяко лице, което е извършило записване за услуга за Европейска Фитнес Академия по реда на настоящите общи условия;
• услуги – образователни услуги (професионална квалификация), предлагани от Европейска Фитнес Академия – курсове за фитнес професионалисти.2. Приложимост
Европейска Фитнес Академия действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с предоставянето на услугите и дейността на електронния магазин еуфа.бг.
С отбелязването на съответната отметка при завършване на записване за курс, всеки нов курсист декларира, че е запознат с настоящата Политика на поверителност и е съгласен с нейното съдържание по отношение на всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя студентски профил. Настоящата политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.
В допълнение към приемането на настоящата Политика на поверителност, курсистът е обвързан и от Общите условия.
В случай че курсистът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за потвърждение на приемане на настоящата Политика на поверителност и завършването на записване, той декларира знанието и съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящата политика на поверителност и извършване на записване. В случай че курсистът е малолетен, изявлението за запознаване с и приемане на настоящата Политика на поверителност се извършва от родител или настойник.
Декларирането на запознаването с и приемането на настоящата Политика на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
При регистрация и при последващо актуализиране, курсистът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
Фитнес академия България не събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, когато знае, че необходимото съгласие за това не е дадено по реда посочен по-горе.

3. Видове лични данни, начини на събиране, цели на използване
Европейска Фитнес Академия събира и обработва лични данни на своите курсисти. Тази информация включва данни, които курсистите предоставят при регистрация или актуализация на своя курсистски профил, като например име и e-mail адрес, а също така и всички други изрично посочени. Тези лични данни са собственост на всеки съответен курсист.
Европейска Фитнес Академия използва даденото съгласие в процеса на записване като правно основание за събиране и обработване на личните данни на отделните курсисти. Предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за записването за курсовете на Европейска Фитнес Академия, тъй като без тези данни ФЕвропейска Фитнес Академия не може да изпълни задълженията си по него.
Европейска Фитнес Академия се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предоставяне на своите курсисти на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни Европейска Фитнес Академия не може да предложи на потенциалните си курсисти своите услуги.
Защитата на личните данни на своите курсисти е от изключителна важност за ФЕвропейска Фитнес Академия. Въпреки че Европейска Фитнес Академия не може да гарантира пълна сигурност, Европейска Фитнес Академия предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите курсисти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.
Европейска Фитнес Академия обработва лични данни в рамките на предоставеното от курсистите съгласие с цел предоставяне на заявените от курсистите услуги, като например предоставяне на заявените услуги, за връзка с курсистите, за директен маркетинг или за статистически нужди, за запознаване на курсистите с актуални инициативи на Европейска Фитнес Академия, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. Европейска Фитнес Академия не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.
Европейска Фитнес Академия не използва личните данни за цели, различни от посочените.

4. С кого и защо споделяме Вашите лични данни
Европейска Фитнес Академия не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:
• със съгласието на съответния курсист;
• когато това е стриктно необходимо за предоставяне на заявена от курсист услуга, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги, като в тези случаи Европейска Фитнес Академия се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на курсистите;
• за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите курсисти;
• когато Европейска Фитнес Академия има задължение по закон да разкрие тези лични данни.

5. Съхраняване на Вашите лични данни
Европейска Фитнес Академия съхранява и обработва по друг начин личните данни на курсистите в съответствие с приложимото европейско и местно законодателство. Предаване на данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.
Европейска Фитнес Академия се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани. При установена необходимост, съответните лични данни следва да бъдат изтрити в срок от 6 месеца от установяване на липсата на основание/необходимост от запазването им, включително и от всички архиви, резервни копия, бази данни на получатели на тези лични данни и т.н.
Европейска Фитнес Академия може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

6. Достъп до лични данни, промяна на лични данни
В случай на неточности, курсистът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.
Курсистът има право да оттегли даденото съгласие за обработване на своите лични данни и да поиска тяхното изтриване в писмен вид. В този случай Европейска Фитнес Академия няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на еуфа.бг и курсистския профил на съответния курсист ще бъде изтрит.
Курсистът има право и на възражение срещу обработването, както и на право на преносимост на данните.
В случай че курсист има въпроси във връзка с описаните права, желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които Фитнес академия България съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до Европейска Фитнес Академия в писмен вид по един от посочените по-долу начини.

7. Промени в политиката на поверителност
При необходимост Европейска Фитнес Академия има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност.
При извършване на съществени изменения и/или допълнения настоящата политика на поверителност Европейска Фитнес Академия уведомява курсистите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.
В предоставения им двуседмичен срок, курсистите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Европейска Фитнес Академия, че не приемат измененията и/или допълненията в политиката на поверителност. В такъв случай съответният курсистски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.
В случай че курсистът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

8. Решаване на спорове, други разпоредби
В случай на несъгласие от страна на курсист с тези практики Европейска Фитнес Академия насърчава курсистите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че курсистът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Европейска Фитнес Академия, право на курсиста е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.
За неуредените в настоящата политика на поверителност положения се прилагат Общите условия, общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата политика на поверителност не води до недействителност на политиката на поверителност в нейната цялост.

Контактна информация
• “Околовръстен път” 251, Ring Tower
София, България
• bulgaria@eufa.bg
• тел.: 0700 11 498

Последна промяна: 07.07.2021 г.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Call Now Button